Ota yhteyttä

Sairaaloiden päivystykset ovat usein kiireisiä ja kaoottisia ympäristöjä, joissa potilaat tarvitsevat nopeaa hoitoa moniin erilaisiin sairauksiin. Yksi kriittisimmistä päivystysten hoitoprosessin osista on ilmoittautuminen, jossa kerätään potilaan tiedot, arvioidaan potilaan tilanteen vakavuus ja priorisoidaan hoito kiireellisyyden perusteella. Tähän vaiheeseen saattaa kuitenkin kulua runsaasti aikaa ja tällöin potilaat joutuvat odottamaan pitempään ja henkilökunnan työmäärä lisääntyy. Tässä blogikirjoituksessa pohdin, kuinka ilmoittautumisprosessin automatisointi voi auttaa tehostamaan työskentelyä ja parantamaan potilaskokemusta päivystyksissä ja akuuttivastaanotoilla.

Itsepalvelukioskit ja mobiilisovellukset

Yksi tapa automatisoida ilmoittautumisprosessia on ottaa käyttöön itsepalvelukioskit, joilla potilaat voivat ilmoittautua ja antaa samalla perustietoja, kuten nimensä, yhteystietonsa ja syyn käynnilleen. Tämä voi auttaa vähentämään sairaalan henkilökunnan työtaakkaa ja nopeuttaa ilmoittautumista. Potilaat voivat myös käyttää kioskeja päivittääkseen tietojaan, kuten yhteystietonsa tai esitietonsa, mikä vähentää virheitä ja auttaa pitämään tiedot ajan tasalla. Itsepalvelukioskit ovat erityisen hyödyllisiä potilaille, jotka eivät ehkä puhu paikallista kieltä tai joilla on vaikeuksia kommunikoida sairaalan henkilökunnan kanssa.

Toinen tapa automatisoida ilmoittautumisprosessia on käyttää mobiilisovelluksia, joilla potilaat voivat ilmoittautua ja jotka antavat tietoa heidän oireistaan ​​ja tarjoavat päivityksiä arvioidusta odotusajasta. Tämä voi vähentää tarvetta tulla fyysisesti päivystykseen ja auttaa henkilökuntaa priorisoimaan potilaita heidän tilansa vakavuuden perusteella. Potilaat voivat käyttää mobiilisovellusta myös saadakseen tietoa hoitosuunnitelmastaan ​​ja aikatauluttaakseen tulevia ajanvarauksiaan. Mobiilisovellukset ovat erityisen hyödyllisiä potilaille, joilla on vaikeuksia matkustaa sairaalaan tai jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa.

Päivystysyksikössä hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi (triage) edellyttää kuitenkin teknologian ja ihmisen yhteistyötä. Päivystysyksiköissä, jotka käyttävät itsepalvelukioskeja, on yleensä paikalla terveydenhuollon ammattilaisia kuten sairaanhoitajia tai ensihoitajia, jotka vastaavat potilaiden priorisoinnista ja oireiden vakavuuden määrittelemisestä. Ammattilaiset käyttävät arvioinnissa apunaan erilaisia keinoja, kuten elintoimintojen mittaamista, esitietojen keräämistä ja potilaan yleisen tilan arviointia. Jos potilas esimerkiksi ilmoittaa itsepalvelukioskilla, että hänellä on vakavia oireita, kuten rytmihäiriöitä, järjestelmä saattaa kehottaa potilasta hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon tai varoittaa ammattilaisia potilaan tilasta ja kehottaa ottamaan hänet nopeasti arvioitavaksi. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat myös nähdä, mitä potilas on vastannut itseilmoittautumisen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin ja käyttää näitä tietoja potilaan tilan arvioimiseen.

Automaation edut

Automatisoidusta ilmoittautumisprosessista on paljon etua sekä potilaille että sairaalan henkilökunnalle. Lyhyempien odotusaikojen ja tehokkaamman toiminnan ansiosta potilaiden on mahdollista saada nopeammin hoitoa, mikä johtaa parempiin hoitotuloksiin ja parantaa potilastyytyväisyyttä. Henkilökunta hyötyy myös automaatiosta, sillä he voivat keskittyä tärkeämpiin tehtäviin ja tarjota korkealaatuisempaa hoitoa potilaille. Automaatio voi auttaa sairaaloita myös vähentämään hallinnollisen työn määrää ja tehostamaan toimintaa. Lisäksi automaatio voi auttaa sairaaloita täyttämään yksityisyyden suojaa koskevat lainsäädännölliset vaatimukset paremmin.

Case: Axel päivystysten apuna

Hyvä esimerkki siitä, miten automaatio voi auttaa tehostamaan toimintaa, on Axelin käyttö päivystysten apuna. Axel-järjestelmän avulla päivystyksen odotusajat voidaan näyttää infonäytöillä ja potilaat voidaan ohjata eri paikkoihin heidän tilanteensa perusteella. Se antaa myös arvokasta tietoa terveydenhuollon ammattilaisille siitä, millaisia potilaita on jonossa ja auttaa heitä erottamaan päivystyksen jonoista henkilöt, jotka eivät ole hoidon tarpeessa. Sama ammattilainen, joka ohjasi potilaan päivystykseen puhelimitse, voi myös vastaanottaa potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa, mikä nopeuttaa arviointiprosessia ja ylläpitää hoidon jatkuvuutta.

Axel auttaa sairaaloita myös hallitsemaan kapasiteettiaan ja kohdentamaan resurssejaan tehokkaammin, mikä parantaa kokonaistehokkuutta ja potilaskokemusta. Potilaat ohjataan automaattisesti esimerkiksi palvelupisteisiin, kuvantamiseen ja verikokeisiin, mikä vähentää henkilökunnan tarvetta noutaa ja kuljettaa potilaita. Axel Plannerin huonevaraustoiminnot ja automaattinen huonesuunnittelu tehostavat prosesseja entisestään.

Haasteita ja huomioitavia seikkoja

Vaikka automatisointi tarjoaakin päivystyksille useita etuja, on tärkeää ottaa huomioon myös tällaisten järjestelmien käyttöönoton haasteet ja rajoitukset. Yksityisyys ja tietoturva saattavat aiheuttaa huolta, kun arkaluontoista potilastietoa kerätään ja tallennetaan. Nämä haasteet voidaan kuitenkin voittaa investoimalla toimivaan ja luotettavaksi todettuun teknologiaan, tarjoamalla henkilökunnalle riittävästi koulutusta ja tukea sekä varmistamalla, että lakisääteisiä määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. Käyttäjät ja sidosryhmät tulisi ottaa mukaan suunnitteluprosessiin jo alusta alkaen. On myös tärkeää varata riittävästi aikaa suunnitteluun ja testiympäristön rakentamiseen, jotta asioita voidaan testata mahdollisimman autenttisessa ympäristössä. Integraatiot muihin terveydenhuollon järjestelmiin, kuten sähköiseen potilastietojärjestelmään, ovat tärkeä osa automatisointiprosessia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että potilaiden ilmoittautumisprosessin automatisointi auttaa päivystyksiä tehostamaan toimintaansa, lyhentämään odotusaikoja ja parantamaan potilaskokemusta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että päivystysyksiköissä hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi on yhdistelmä teknologiaa ja inhimillistä työtä. Ottamalla käyttöön itsepalvelukioskeja, mobiilisovelluksia ja Axelin kaltaisia järjestelmiä sairaalat pystyvät vähentämään hallinnollista työtä, karsimaan virheitä ja arvioimaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sujuvammin. Vaikka automatisointiin liittyy haasteita, kuten huoli tietosuojasta ja tietoturvasta, sairaalat voivat voittaa nämä haasteet investoimalla vakaaseen teknologiainfrastruktuuriin, tarjoamalla riittävästi koulutusta ja tukea henkilökunnalle, osallistamalla käyttäjiä ja sidosryhmiä suunnitteluprosessiin sekä varmistamalla, että lakisääteisiä määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. Integraatiot muihin järjestelmiin, kuten sähköiseen potilastietojärjestelmään, ovat myös tärkeitä ja niiden toteuttaminen vaatii aikaa. Parantuneen tehokkuuden ja potilastyytyväisyyden ansiosta ilmoittautumisprosessin automatisointi on sairaaloille kannattava investointi, joka parantaa potilaiden tietosuojaa ja ennen kaikkea potilaskokemusta.

Tutustu Axel-ratkaisuihin

 

Ilari Laaksonen

Kirjoittaja: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health