Kontakta oss

Akutmottagningar på sjukhus är ofta hektiska och kaotiska miljöer där patienter behöver snabb uppmärksamhet för en rad olika medicinska tillstånd. En av de mest kritiska delarna av akutvårdsprocessen är incheckningsprocessen, där patientens information samlas in, deras tillstånd bedöms och vården prioriteras baserat på hur brådskande behovet för vård är. Men incheckningsprocessen kan ta mycket tid, vilket leder till längre väntetider för patienter och ökad arbetsbelastning för sjukhuspersonalen. I detta blogginlägg kommer vi att resonera kring hur automatisering av incheckningsprocessen kan hjälpa akutmottagningar att förbättra både effektiviteten och patientupplevelsen.

Självbetjäningskiosker och mobilapplikationer

Ett sätt att automatisera incheckningsprocessen är att införa självbetjäningskiosker där patienterna kan anmäla sig och samtidigt ge basinformation, såsom namn, kontaktuppgifter och besöksorsak. Detta hjälper till att minska arbetsbördan för sjukhuspersonalen och snabbar upp incheckningsprocessen. Patienterna kan också använda kioskerna för att uppdatera sina uppgifter, såsom kontaktuppgifter eller medicinsk historia, vilket minskar fel och hjälper till att hålla informationen uppdaterad. Självbetjäningskiosker är särskilt användbara för patienter som kanske inte talar det lokala språket eller har svårigheter att kommunicera med sjukhuspersonalen.

Ett annat sätt att automatisera incheckningsprocessen är att använda mobilapplikationer där patienterna kan anmäla sig på distans, lämna information om sina symptom och få uppdateringar om beräknad väntetid. Detta kan minska behovet av att fysiskt besöka akutmottagningen eller vistas i väntrum och kan också hjälpa personal att prioritera patienter enligt tillstånd redan innan de är på plats. Patienterna kan också använda mobilapplikationen för att få information om sin vårdplan och schemalägga framtida bokningar. Mobilapplikationer är särskilt användbara för patienter som har svårt att resa till sjukhuset eller som behöver kontinuerlig vård.

Triageprocessen på akutmottagningar involverar en kombination av teknik och mänsklig bedömning för att prioritera patienter enligt symptom och allvaret i medicinska behov. På akutmottagningar som använder självbetjäningskiosker finns det vanligtvis vårdpersonal som sjuksköterskor eller ambulanssjukvårdare på plats som ansvarar för prioritering av patienter och bedömning av symptomens allvarlighetsgrad. Vårdpersonalen använder olika verktyg för bedömning, såsom mätning av vitalparametrar, insamling av medicinsk historia och bedömning av patientens allmänna tillstånd. Om en patient till exempel meddelar vid självbetjäningskiosken att han eller hon har allvarliga symptom som hjärtrytmstörningar kan systemet uppmana patienten att omedelbart söka läkarvård eller varna vårdpersonalen om att prioritera patienten för utvärdering. Vårdpersonalen kan också se vad patienten har svarat på de frågor som ställts vid självincheckningen och använda informationen som stöd för bedömningen av patientens tillstånd.

Fördelar med automatisering

Automatisering av incheckningsprocessen på akutmottagningar ger flera fördelar för både patienter och vårdpersonal. Kortare väntetider och effektivare verksamhet gör det möjligt för patienterna att snabbare få vård, vilket leder till bättre behandlingsresultat och förbättrad patientnöjdhet. Även vårdpersonalen gynnas av automatisering eftersom de kan fokusera på viktigare uppgifter och erbjuda högkvalitativ vård till patienterna. Automatisering hjälper sjukhus att minska kostnader genom att ta bort en hel del administrativa uppgifter och förbättra noggrannheten och effektiviteten. Dessutom kan automatisering hjälpa sjukhus att bättre uppfylla lagstiftningens krav på integritetsskydd.

Case: Axel som hjälp vid akutvård

Ett bra exempel på hur automatisering hjälper till att förbättra effektiviteten är användningen av Axel på akutmottagningar. Med Axel-systemet kan akutens aktuella väntetider visas på informationsskärmar och patienterna guidas till olika platser beroende på deras situation. Axel ger också viktig information till vårdpersonal om vilken typ av patienter står i kö och hjälper dem att särskilja de personer i akutköer som inte behöver vård. Samma vårdpersonal som styrt patienten till akutvården i telefon kan också ta emot patienten för triage på akutmottagningen, vilket snabbar upp bedömningsprocessen och upprätthåller kontinuiteten i vården. 

Axel stöder sjukhusen i att hantera kapacitet och tilldela resurser mer effektivt och på så sätt förbättra den övergripande effektiviteten och patientupplevelsen. Patienterna styrs automatiskt till receptionen, bildundersökning och blodprov, vilket minskar behovet för personalen att hämta och transportera patienter till rätt plats. Axel Planners rumshantering och automatiska rumsplanering effektiviserar processerna ytterligare.

Utmaningar och viktiga faktorer att beakta

Även om automatisering kan erbjuda många fördelar för akutmottagningar är det viktigt att ta hänsyn till de utmaningar och begränsningar som kan uppstå vid implementering av sådana system. Integritet och dataskydd kan vara oroande faktorer när känslig patientinformation samlas in och lagras. Dessa utmaningar kan dock övervinnas genom att investera i robust teknisk infrastruktur, ge tillräcklig utbildning och stöd till personalen och se till att rättsliga bestämmelser och riktlinjer följs. Användare och intressenter bör vara involverade i planeringsprocessen redan från början.  Det är också viktigt att lägga tillräckligt med tid för planering och för att bygga upp testmiljön för att se hur saker fungerar i praktiken. Integrationer med andra vårdsystem, såsom journalssystem, är en viktig del av automatiseringsprocessen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att automatisering av incheckningsprocessen kan hjälpa akutmottagningar att effektivisera sin verksamhet, förkorta väntetider och förbättra patientupplevelsen. Det är ändå viktigt att komma ihåg att triageprocessen på akutmottagningar involverar en kombination av teknik och mänsklig bedömning för att prioritera patienter baserat på deras symptom och allvaret i deras medicinska behov. Genom att införa självbetjäningskiosker, mobilapplikationer och system som Axel kan sjukhus effektivisera administrativt arbete, minska antal fel och bedöma vårdbehov smidigare. Trots att automatisering medför utmaningar, som oro för integritet och dataskydd, kan sjukhus övervinna dessa utmaningar genom att investera i robust teknisk infrastruktur, ge tillräcklig utbildning och stöd till personalen, involvera användare och intressenter i planeringsprocessen samt säkerställa att rättsliga bestämmelser och riktlinjer följs. Integrationer med andra system, såsom journalsystem, är också viktiga och deras genomförande tar sin tid. Tack vare den förbättrade effektiviteten och ökade patientnöjdheten är automatisering av incheckningsprocessen en lönsam investering för sjukhusen, samtidigt som den också förbättrar patienternas dataskydd och – sist men inte minst – patientupplevelsen. 

Lär dig mer om Axel-lösningar

 

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health