Ota yhteyttä

 

 

 

Tietosuojaseloste

Laadittu 9.4.2019, viimeisin muutos 13.1.2023.

tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Axel Health Oy
Linnoitustie 3
02600 Espoo Finland

info@axelhealth.com

YHTEYSHENKILÖ
Sanna Yrjänä
sanna.yrjana@axelhealth.com
040 7635 313

REKISTERIN NIMI
Axel Healthin verkkosivujen käyttörekisteri

Tämä on Axel Health Oy:n (2222619-0) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yhteydenotto- tai tukipyyntöpalvelua käyttäessään antama suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja Axel-järjestelmän asiakasasennusten toiminnan seuranta ja ylläpito. Tietoja käytetään myös käyttötutkimuksiin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin, markkinointiin ja kehittämiseen. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

  • henkilön nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • vapaamuotoiseen viestikenttään syötetty sisältö
sekä tukipyyntölomakkeen yhteydessä
  • henkilön valitsema asian tyyppi
  • henkilön valitsema asian kiireellisyys
Tietoja säilytetään niin pitkään, kuin se on asian käsittelyn kannalta tarpeellista. Rekisterissä olevat henkilötiedot pyritään pitämään oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan henkilöltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä henkilö ilmoittaa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivun lomakkeiden (yhteydenotto ja tukipyyntö) kautta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).