Kontakta oss

Automatisering och digitalisering medför reella fördelar och förbättringar för akutvårdstjänster. Förutom förbättrad patientupplevelse och optimerade arbetsflöden innebär de även värdefulla besparingar av både tid och resurser. Kan dessa fördelar även bidra till att skapa detaljerade rapporter som ytterligare förbättrar operationell effektivitet?

Monitorering av patientledtider

En central aspekt för rapportering inom akutverksamheten är uppföljningen av patientflödet på olika platser och bland vårdpersonal. Patientledtiden är den tid en patient spenderar på akutmottagningen, från ankomst till avresa. Med hjälp av ett automatiserat system för hantering av patientflödet kan ledtider övervakas i realtid, vilket i sin tur möjliggör att exakta rapporter kan genereras.

Automatiserade processer gör det möjligt att identifiera potentiella flaskhalsar och effektivisera patientens behandlingsgång. Om till exempel patientledtiderna ökar kan man med ingående analyser lokalisera de underliggande orsakerna och göra nödvändiga korrigeringar. Flaskhalsar härstammar ofta från organisationens etablerade processer och individuella arbetsmetoder.

Monitorering av tidsanvändning

En annan kritisk ledtid är den tid som vårdpersonalen ägnar åt varje patient. Genom verktyg som baseras på automatisering kan man samla in stora mängder data om den tid som personalen använder på patientvård, diagnostik och andra nödvändiga åtgärder. Detta bidrar i sin tur till en djup förståelse av tidsanvändningen och underlättar även resursallokering.

Automatisering kan också hjälpa till att reducera tid som används till manuella uppgifter, som pappersarbete och informationsöverföring, så att vårdpersonalen kan fokusera mer på direkt patientvård.

Identifiering av tomgångsfaktorer

Resurserna inom vårdsektorn är knappa och efterfrågan är alltid minst lika hög som kapaciteten. Bristen på resurser gör varje bortkastad minuter mycket värdefull. Vanliga situationer som kan klassifieras som tomgång i en process är till exempel oanvända mottagningsrum, underutnyttjad toppmodern utrustning och overksam tid för personalen. Moderna system för hantering av patientflöden registrerar tidpunkter i olika skeden av patientflödet, vilket gör det möjligt att undersöka och analysera underliggande orsaker till tomgång.

Förutse efterfrågan

Genom att kombinera information från olika kommunikationskanaler (drop-in, telefonsamtal, online-förfrågningar) med kontextuella element (säsongsvariationer, lokala evenemang, väderförhållanden) är det möjligt att skapa förutsägbara modeller för akutverksamhet. Beräkningskraft, AI-modeller och omfattande data har banat väg för förutsägbara modeller inom hälso- och sjukvården. Under de kommande åren kommer vi att bevittna hur sådana förutsägbara modeller sprider sig genom hälso- och sjukvårdssektorn. Naturligtvis är denna utveckling beroende av tillgång till relevant rådata. Tillräckligt precisa prognoser möjliggör slutligen optimerad resursallokering.

Analysens roll i utvecklingen av akutverksamheten

Resan avslutas dock inte med rapporter – det är viktigt att noggrant och förnuftigt dissekera och använda den insamlade datan. Effektiv analys skapar förutsättningarna för att urskilja trender, kartlägga utvecklingsbanor, förutse framtida krav och identifiera potentiella hinder innan de växer till enorma utmaningar.

Samverkan mellan exakt rapportering och insiktsfull analys driver den pågående utvecklingen av akutverksamhet. Denna samverkan skapar information och insikter som hjälper till att förbättra verksamheten, effektivisera processer och framför allt förbättra patientupplevelsen. Med hjälp av automatisering och digitalisering kommer akutvårdstjänster att kunna tackla kommande utmaningar och erbjuda bästa möjliga vård för patienter.

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health